Annual Meeting on Photochemistry 2019
https://photochemistry.jp/2019/en/index.html
September 10-12, 2019
Higashiyama Campus, Nagoya University